taay

33 teksty – auto­rem jest taay.

- cze­go żałujesz w swoim życiu?
- bezdźwięcznych słów, am­bi­walen­tnych czynów, za­gorzałych sy­tuac­ji, bo­les­nych wy­darzeń, roz­ma­zanych marzeń, gry pozorów... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 marca 2011, 18:53

O ile pros­tsze było by życie, gdy­byśmy po­siada­li ta­ki Fe­lix Fe­licis. Kil­ka kro­pelek płyn­ne­go szczęścia i wszys­tko układałoby się po naszej myśli. Nie mu­sieli­byśmy obar­czać winą Bo­ga, ani osób trze­cich. By­libyśmy w pełni za­dowo­leni, dzięki jed­ne­mu eliksirowi...
Cza­sem i ja chciałabym go po­siadać. Użyć od cza­su do czasu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 maja 2010, 07:44

Pot­rzeb­ny mi lek. Mógłby to być lek w pos­ta­ci Je­go ciepłych ra­mion,
ukocha­nego uśmie­chu, tych dołeczków i tak cho­ler­nie
uwiel­biane­go głosu, cho­ciażby jed­ne­go miłego słowa:
"kocha­nie" czy "myszko" i wszys­tko było by lep­sze... o wiele lepsze. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 maja 2010, 22:47

- Czy Ty co­kol­wiek jeszcze do mnie czu­jesz? - za­pytała drżącym głosem.
- Szczerze? Nie wiem...
- ... - już nic nie od­po­wie­działa, po jej po­liczkach spływały łzy.
„A prze­cież jeszcze niedaw­no mówił, że kocha..” pomyślała.
*

* roz­mo­wa autentyczna.. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 marca 2010, 12:11

Tak pragnęłam usłyszeć szcze­re "kocham cię",
kiedy to nastąpiło, nie pot­ra­fię uwie­rzyć, że to prawda. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 stycznia 2010, 22:41

- Słońce...
- Nie mów do mnie słońce, bo nie można na nie pat­rzeć..
- Ale bez słońca nie można żyć.


_________

Frag­ment roz­mo­wy z braciszkiem. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 16 stycznia 2010, 16:21

Czy miłość jest ma­lut­kim stworzon­kiem?
A może to tyl­ko złud­na zjawa?
Może to ta­ki ro­baczek, który się w nas ka­muf­lu­je, żeby później się ujaw­nić?
A może larwa?
Tak, to lar­wa, roz­wi­ja się po­woli, aby po­kazać ja­kim jest pięknym motylem...

_________

Słowa przy­jaciółki pod­czas naszej rozmowy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 stycznia 2010, 11:06

Po­jawiłeś się tak nag­le. Prze­goniłeś grubą war­stwę chmur, które przez os­tatni rok przesłaniały mo­je słońce, dzięki które­mu od­czu­wałam szczęście. Dzięki To­bie znów żyję pełnią życia. Już nie boję się oka­zywać uczuć, które mną tar­gają. Jes­tem cho­ler­nie szczęśli­wa. Jed­nak to, co wy­myśliłam so­bie ja­kiś czas te­mu się spełniło. CHO­LER­NIE SZCZĘŚLI­WA - tak, tak się czuję właśnie przy Tobie.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 stycznia 2010, 22:06

A to za­baw­ne.. ty­le cza­su spędziłam przepłakując dnie i no­ce. A po poz­na­niu jed­ne­go chłopa­ka tak szyb­ko stanęłam na no­gach! Zauważyłam to ja, a na­wet rodzi­na i przy­jaciele..
Wiesz,w ta­ki skrom­ny sposób. Dziękuję Ci, D.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 9 stycznia 2010, 13:55

Pa­nie Boże, dlacze­go sta­wiasz mi Go na drodze, sko­ro wiesz, że nie poz­wo­lisz nam być razem? 

myśl
zebrała 127 fiszek • 30 grudnia 2009, 18:31

taay

Jestem po prostu nastolatką noszącą imię "Weronika". Żadną poetką, piosenkarką czy też modelką! Łatwo mnie zranić. Jestem zdolna do głębokiej przyjaźni, ale ograniczam liczbę przyjaciół i starannie ich dobieram. Nie ważna ilość, lecz jakość. Czasem wolę pobyć sama ze swoimi myślami, problemami niż lecieć z najmniejszą błahostką do znajomych i żalić się. Od czasu do czasu lubię samotne spacery z kochanym psem. Dzięki takim najdrobniejszym rzeczom uświadamiam sobie coś. Nieważne czy to coś dużego, czy też nie. Po prostu zwykła nastolatka.. jak każda inna.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

taay

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność